Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk inspraakorgaan tussen school, ouders en schoolbestuur. De MR is onderverdeeld in een personeelsgeleding en een oudergeleding, met personeelsleden en ouders van de Bonifatiusschool en de Willibrordschool, onze nevenvestiging. De MR vergadert zeven à acht keer per schooljaar. Daan Schneider, directeur van de Bonifatiusschool en de Willibrordschool, is op uitnodiging een gedeelte van de vergadering aanwezig. De agenda en de laatste goedgekeurde notulen zijn terug te vinden op onze downloadpagina. 

De MR zet in op het stimuleren van openheid en onderling overleg binnen de school. Ook het bevorderen van veiligheid, gezondheid en welzijn van iedereen die zich in de school bevindt, zijn voor de MR belangrijke onderwerpen. Zo denken de leden mee over het verminderen van werkdruk of over de formatie voor een nieuw schooljaar.

Voor veel besluiten heeft de school of het schoolbestuur instemming of advies nodig van de MR, voordat deze kunnen worden doorgevoerd. Welke onderwerpen voor advies en welke voor instemming in aanmerking komen is geregeld in het reglement. De actuele tekst van de 'Wet medezeggenschap op scholen' is te vinden op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2021-01-01.

De MR mag ook zelf onderwerpen aandragen en hierover advies uitbrengen.

Heb je een vraag voor de MR? Stuur dan een bericht naar mr@rkwbs.nl.

 

Personeelsgeleding

Jessica Teran

Charlotte de Lange

Margreet Stolze

Ilonka Verhoef

 

Oudergeleding

Joost Vasters

Francien van Eersel

Nils Laudy

Doutsen Swierstra

 

 

Jaarverslag MR 2021-2022

Notulen MR 19 oktober 2022

Agenda MR vergadering 30 november 2022